فوت و فن آشپزی

نحوه خرد کردن پیاز + فیلم

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2

به راحتی پوست زنجبیل را بکنید

/%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF