دسر

دسر سیب سرخ‌کرده با طعم دارچین

/%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86